DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.opgevenisgeenoptie.nl (ook bereikbaar via www.alpe-dhuzes.nl). Deze site is eigendom van Stichting Alpe d’HuZes. Door deze website te bezoeken en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de Alpe d’HuZes website

De stichting Alpe d’HuZes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. Stichting Alpe d’HuZes wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie ten bate van het evenement Alpe d’HuZes en Alpe d’HuZus. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Stichting Alpe d’HuZes veel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de organisatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De organisatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Copyright

Alpe d’HuZes en Alpe d’HuZus zijn handelsmerken van Stichting Alpe d’HuZes. Voor alle elementen van deze website geldt dat het copyright berust bij Stichting Alpe d’HuZes. Alpe d’HuZes behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Informatie van derden, producten en diensten

Stichting Alpe d’HuZes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacybescherming of diensten die worden aangeboden op de websites van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen

De disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Stichting Alpe d’HuZes behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Versie: september 2018