PRIVACY

Stichting Alpe d’HuZes, gevestigd aan Natuursteen 17, 3991 SP, te Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Alpe d’HuZes vindt privacy belangrijk. Daarom zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld.

In deze privacyverklaring lichten wij graag toe hoe we dit doen. Heb je hier vragen over, dan horen wij dat graag. Je kunt ons bereiken via deelnemers@alpe-dhuzes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken persoonsgegevens. Welke (persoons-) gegevens we (mogelijk) verwerken is afhankelijk van:

 • of je je hebt ingeschreven als deelnemer voor Alpe d’HuZes / Alpe d’HuZus
 • of je informatie hebt aangevraagd
 • of je een bestelling hebt geplaatst in onze webshop
 • of je een donatie hebt gedaan
 • of je je hebt ingeschreven als (vaste) vrijwilliger.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt hebt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of in correspondentie met ons (schriftelijk, via mail, telefonisch)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Stichting Alpe d’HuZes verwerkt

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Indien een persoon jonger is dan 16 jaar en wil deelnemen aan het evenement Alpe d’HuZus of Alpe d’HuZes of bestellingen wil plaatsen in onze webshop dan is hiervoor de uitdrukkelijke toestemming nodig van ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

We kunnen echter niet controleren of een reguliere website bezoeker of iemand die informatie aanvraagt ouder is dan 16 jaar.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via deelnemers@alpe-dhuzes.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Alpe d’HuZes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je inschrijving als deelnemer van Alpe d’HuZes/Alpe d’HuZus of als (vaste-) vrijwilliger van Stichting Alpe d’HuZes
 • Het afhandelen van jouw betaling als donateur
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (je kunt je daarvoor altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over (wijzigingen van) Alpe d’HuZes of Alpe d’HuZus
 • Je de mogelijkheid te bieden een eigen deelnemerspagina aan te maken
 • Bestellingen uit de webshop bij je af te leveren en eventuele retourzendingen te kunnen verwerken
 • Stichting Alpe d’HuZes analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Alpe d’HuZes neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Alpe d’HuZes) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Alpe d’HuZes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met deelnemers@alpe-dhuzes.nl.

Wij hanteren in ieder geval de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Gegevens van deelnemers - bewaartermijn: 5 jaar - Na afloop van de termijn van 5 jaar ontvangen de inmiddels oud-deelnemers een email met het verzoek of zij het op prijs stellen dat Stichting Alpe d’HuZes hun persoonsgegevens voor een nieuwe termijn van 5 jaar bewaart of dat zij uit het bestand willen worden verwijderd.
 2. Gegevens van (vaste-) vrijwilligers - bewaartermijn: 5 jaar - Na afloop van de termijn van 5 jaar ontvangen de (oud-) vrijwilligers een email met het verzoek of zij het op prijs stellen dat Stichting Alpe d’HuZes hun persoonsgegevens voor een nieuwe termijn van 5 jaar bewaart of dat zij uit het bestand willen worden verwijderd.
 3. Gegevens van personen die een bestelling in de webshop hebben geplaatst - Gegevens worden bewaard om een eventuele retourbestelling en restitutie van de betaling goed te kunnen verwerken. Na afloop van de retourtermijn zullen de persoonsgegevens uit het bestand worden verwijderd.
 4. Gegevens van personen die een donatie aan Stichting Alpe d’HuZes hebben gedaan - Gegevens over donaties worden bewaard ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening (en de controle daarop). Hier wordt de wettelijke bewaartermijn in acht genomen. Gegevens die de donateur zelf vertrekt (bijvoorbeeld door het vermelden van de naam op de site of middels een persoonlijke boodschap aan een deelnemer), worden bewaard en zijn zichtbaar op onze website gedurende het koersjaar waarin de donatie heeft plaatsgevonden. Na afloop van het betreffende boekjaar (30 september) worden deze gegevens verwijderd. Het is ook mogelijk anoniem te doneren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Alpe d’HuZes verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stichting Alpe d’HuZes maakt gebruik van verschillende bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht. Hiermee sluiten wij (indien mogelijk) een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Alpe d’HuZes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Alpe d’HuZes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Alpe d’HuZes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar deelnemers@alpe-dhuzes.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen (welke wij na controle op juistheid direct verwijderen). Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Alpe d’HuZes zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Stichting Alpe d’HuZes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Alpe d’HuZes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met deelnemers@alpe-dhuzes.nl.

Wijzigingen in het privacy-en cookiebeleid

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat ons privacy-en cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

(Versie september 2018)